ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27.

Учредителите предприемат необходимите действия за регистриране на Сдружението.


Чл.28.

Относно всички въпроси, неуредени с настоящия Устав се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство в Република България.

 

Настоящият Устав е гласуван и приет от Общото събрание на членовете на Сдружението, състояло се на 05.11.2013г. и е заверен от Председателя на УС на Сдружението.

Сдружение за защита на българските производители и търговци