УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Органи за управление на Сдружението са:

Общо събрание

Управителен съвет

Председател

Контрольор

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 16.

В Общото събрание участват членовете на Сдружението;

Чл. 17.

(1) Редовно Общо събрание се свиква веднъж в годината;
(2) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако присъстват половината от членовете му;

(3) Общото събрание:

Взема решение за учредяване на Сдружението и за неговото прекратяване;

Определя първоначалното дарение на Сдружението;

Взема решение за промени и. допълнения в устава на Сдружението;

Утвърждава щатното разписание на Сдружението;

Взема решение за създаване на регионални органи на Сдружението;

Определя основните насоки в дейността на Сдружението;

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 18.

(1) Управителният съвет организира и ръководи дейността на Сдружението съобразно Устава и решенията на Общото събрание;
(2) Управителния съвет се състои от три до седем членове. Мандатът на УС е три години;
(3) Управителния съвет се свиква и ръководи от Председателя.

Чл. 19. Управителния съвет има следните функции:

Изпълнява решенията от заседанията на учредителите;

Планира, организира и контролира дейността на Сдружението;

Ръководи оперативно Сдружението;

Управлява имуществото на Сдружението;

Изготвя щатното разписание на служителите в Сдружението;

Извършва всякакви други дейности, за които е упълномощен;

Чл. 20.

(1) Решенията на УС се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(2) Мандатът на първия УС, избран на Учредителното събрание, е тригодишен и не може да бъде прекратен преди изтичане на срока.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 21.

(1) Сдружението се представлява от Председателя на сдружението
(2) Председателят:

1. Организира и ръководи в съответствие с този Устав изпълнението на решенията на Общото събрание и УС;

2. Ръководи заседанията на УС;

3. Назначава и освобождава от длъжност служители на Сдружението, съгласно утвърден от УС щат;

4. В отсъствие на Председателя изпълнението на неговите функции се осъществява от назначено от него лице;

 

КОНТРОЛЬОР

Чл. 22.

Контрольорът се избира за срок от 3 години и може да не бъде член на Сдружението , но да е дал съгласието си за това.

Чл. 23.

Контрольорът:

Проверява финансово – счетоводната дейност и правилното изразходване на средствата;

Дава заключение пред Общото събрание по отчета на УС;

Отчита своята дейност пред Общото събрание;