ПРЕКРАЩЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ

Чл.25.

Сдружението може да прекрати своето съществуване по решение на учредителите или по друг начин, предвиден в закона.


Чл.26.

След прекратяване дейността на сдружението, неговото имущество се ликвидира по предвидените от закона начини.