ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1.

(1) Сдружение за защита на българските производители и търговци е доброволна обществена организация на юридически и физически лица за подпомагане, насърчаване, представителства и защита на интересите на своите членове.

Чл. 2.

(1) Сдружението извършва своята дейност съобразно действащото законодателство и настоящия устав.
(2) Сдружението е юридическо лице по българското законодателство.

(3) Сдружението се самоопределя за осъществяване на дейност в частна полза.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3.

Седалището и адреса на управление на Сдружението е гр. София, п.к. 1000, район Средец, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 3

 

СРОК

Чл. 4.

Сдружението се образува за неопределен срок.