ИМУЩЕСТВО

Чл. 24. Имуществото на Сдружението се образува от:

Първоначално дарение от страна на учредителите;

Последващи дарения на членовете на сдружението;

Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, под формата на парични суми, движимо и недвижимо имущество;

Членски внос от членовете на Сдружението;