ДЕЙНОСТ

Чл. 9. При изпълнение на своите цели и задачи Сдружението:

Осигурява на членовете си периодична икономическа и нормативна информация по актуални въпроси;

Координира и организира създаването, включително и изпълнението  на наши и международни системи и бази данни за фирмена, браншова, икономическа и търговска информация;

Предоставя на трибуна по всички актуални проблеми на българските производители и търговци чрез електронни и печатни медии, осигуряване на специална отстъпка за реклама;

Подготвя и предлага предложения за промяна в нормативни актове на всички равнища, насърчаващи инициативата, както и премахването на такива, които накърняват интересите на българските производители и търговци;

Организира курсове, семинари, конференции, симпозиуми и други, с които да съдейства за повишаване на познанието в необходимите области;

Осигурява информационни, маркетингови и други услуги за своите членове, възможности за квалификация и обучение, съдействие за кандидатстване по линия на програми, насърчаващи предприемачите в различните браншове;

Съдейства за осъществяване на контакти с органите на изпълнителната власт по актуални проблеми на фирмите, членове на Сдружението;