ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 10.

За членове на сдружението могат да бъдат приемани юридически и физически лица - дееспособни, съгласно изискванията на чл.2 от ЗЛС, които споделят целите и идеите на Сдружението, приемат Устава, плащат членски внос и изявяват желание да участват в дейността на Сдружението.

 

Чл. 11.  (1)  Членството в Сдружението се удостоверява с членска карта “BALCARD”.

Учредителите на Сдружението стават членове с акта на учредяване;

Приемането на нови членове става от Управителния съвет, въз основа на подадено заявление, с което се декларира желанието за членуване в Сдружението;

 

Чл.12. Прекратяване на членството в Сдружението става чрез:

Писмено предизвестие до Управителния съвет;

При прекратяване или откриване на процедура за несъстоятелност или при смърт на физическите лица;

Изключване, поради неплащане на членски внос;

Изключване по решение на Общото събрание на учредителите, в случай, че някой от членовете нарушава Устава, уронва престижа и доброто име на Сдружението;

 

Чл. 13. Членовете на Сдружението имат следните права:

Да избират и да бъдат избирани на всички равнища в органите на Сдружението;

Да изискват и да получават информация за работата на неговите органи;

Да ползват равнопоставено експертна помощ и всички видове информационни и други услуги, които Сдружението предоставя;

Да участва в определянето на неговите програмни цели и задачи;

Да изискват и да участват в солидарни действия на Сдружението като цяло или на неговите структури, в защита на икономическите и социални интереси на предприемачите в областта на частната инициатива;

Да ползват международните контакти на Сдружението със сродни организации и институти;

 

Чл. 14. Членовете на Сдружението имат следните задължения:

Да пазят и утвърждават доброто име на Сдружението, посредством своите дейности като предприемачи и граждани;

Да спазват настоящия устав;

Да заплащат редовно членския внос;

Да се подпомагат взаимно и да участват в начинанието на Сдружението, свързани с изграждането и развиването на инфраструктура за обслужване на членовете си;