ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ и СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 5.

Сдружение за защита на българските производители и търговци има за своя основна цел да подпомага и защитава частната инициатива на българските предприемачи и търговци и представлява техните икономически и социални интереси пред държавните органи и други организации.

 

Чл. 6. Сдружението си поставя следните конкретни цели:

Да подпомага научно, развойно и методологично дейността на българските фирми.

Да формира общност от съмишленици за връзки с държавните и общински институции за защита от бюрокрация, корупция и рекет.

Да съдейства за връзки с електронните медии, печата и широката общественост , като популяризира дейността на българските фирми и пречките, които срещат от страна на държавните и общински институции.

Да съдейства на процеса на приобщаване на България към европейските икономически структури, чрез осъществяване на международно сътрудничество с други сходни организации.

 

Чл. 7. Сдружението си поставя следните цели:

Да защитава конституционните права на българските производители и търговци, според принципите на свободния пазар- лична свобода, частна собственост и частна инициатива.

Да събира, обобщава и предлага идеи и проекти по промяна на законодателството.

Да повишава квалификацията на своите членове в областта на юридическата и икономическа нормативна уредба.

Да осигурява високо квалифицирана правна защита.

Да съдейства и участва при разработване на проекти.

Да популяризира продуктите на членовете си на вътрешния и външен пазар.

Да организира курсове по микро- и макро икономика, семинари, презентации и др.

 

Чл. 7 /1/

За осъществяване на своите цели сдружението използва следните средства:

обединяване на професионалните ресурси на членовете си; представителство на членовете и защита на интересите им пред държавни и местни органи и организации, обществени организации и други юридически и физически лица; осигуряване, споделяне и размяна на информация и добри практики от български и международни компании и организации; размяна на информация и добри практики.

 

Чл. 8.

Тези задачи Сдружението изпълнява като представлява своите членове пред държавните органи и други институции. Създава и развива инфраструктура, информационни центрове, периодичен печат и взаимоспомагателна каса.