ЗА НАС

„Сдружението за защита на българските производители и търговци” е независимо и доброволно сдружение на физически и юридически лица, регистрирано по ф.д.8806/2000г. по описа на СГС и е учредено като неправителствена организация с идеална цел, имаща статут на юридическо лице, със седалище в гр. София.

Сдружението си поставя следните конкретни цели:

*Да подпомага научно, развойно и методологично дейността на българските фирми

* Да формира общност от съмишленици за връзки с държавните и общински институции за защита от бюрокрация, корупция и рекет.

* Да съдейства за връзки с електронните медии, печата и широката общественост , като популяризира дейността на българските фирми и пречките, които срещат от страна на държавните и общински институции.

* Да съдейства на процеса на приобщаване на България към европейските икономически структури, чрез осъществяване на международно сътрудничество с други сходни организации.

* Ефективно да  участва в опазване на околната среда .

Сдружение за защита на българските производители и търговци

 

За да изпълни тези задачи Сдружение за защита на българските производители и търговци събира, обобщава и предлага идеи и проекти по промяна на законодателството,съдейства за повишаване квалификацията на своите членове в областта на юридическата и икономическа нормативна уредба, осигурява високо квалифицирана правна защита, предоставя  трибуна по всички актуални проблеми на българските производители и търговци чрез електронни и печатни медии и осигурява специална отстъпка за реклама.

 

Приоритетни оси в дейността на Сдружение за защита на българските производители и търговци са съдействие и участие при разработване на проекти,популяризиране продуктите на членовете  на вътрешния и външен пазар,организиране курсове по микро- и макро икономика, семинари, презентации и др.,създаване и развиване на информационни центрове, периодичен печат и взаимоспомагателна каса.

 

Имуществото на Сдружение за защита на българските производители и търговци се набира от първоначално дарение от страна на учредителите, последващи дарения на членовете на сдружението, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, под формата на парични суми, движимо и недвижимо имущество и членски внос от членовете на Сдружението, като приходите на сдружението могат да бъдат изразходвани само и единствено за постигане на целите му,а разпореждането с паричните средства и другите имущества може да се извършва само с решение на компетентните органи на управление на Сдружението и в съответствие с устава, а за направените дарения - и в съответствие с волята на дарителите.

 

Ръководни органи на Сдружение за защита на българските производители и търговци са: Общо събрание,Управителен съвет, Председател и Контрольор на Сдружението.

За Сдружение за защита на българските производители и търговци работи екип от професионалисти с опит и знания  в сферата на правото, информационните технологии, финансите, икономиката и бизнес администрацията. При нужда Сдружението включва в дейността си  успешно и  външни експерти и консултанти.